Svensk TransplantationsföreningSwedish Transplantation Society

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader.

Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och  Sveriges Läkarförbund.

Föreningen anordnar ett årligt Höstmöte som alternerar mellan Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg.


Göteborg 2011
Stockholm 2012
Uppsala 2013
Stockholm 2014  (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige)
Göteborg 2015 22-23 oktober

Malmö 2016 - tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening 20-21 oktober. 20 oktober paralellela program, 21 oktober gemensamt program
 
Uppsala 2017


Föreningen deltar eller är delarrangör i flera möten som rör donation och organtransplantation med exempelvis:

Leverdagarna och  Rolf Olsson symposiet där mötet brukar äga rum i slutet av september i Göteborg.

Stockholm Liver Week med information på: www.liverweek.se

Accessmötet - access är den port som behövs för peritoneal eller bloddialys och accesskirurgin sköts oftast av transplantationskirurger.

Dialäsen omslag Medlemmar i Svensk Transplanationsförening erhåller tidningen Dialäsen utan extra kostnad.

Dialäsen är en tidning för läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer och medicintekniker verksamma inom njursjukvård och transplantation. Tidningen utkommer med sex nummer per år och upplagan är cirka 3000 exemplar.

www.dialasen.com/

The Transplantation Society
Medlemmar i Svensk Transplantationsförening kan till ungefär halva ordinarie kostnaden bli medlemmar i The Transplantation Society (TTS). Organsiationen har 6700+ medlemmar och är ett internationellt forum för utvecklingen av organtransplantation. TTS tidning Transplantation är en av de mest inflytelserika vetenskapliga tidningarna inom transplantation och citeras mer än 25000 gånger varje år.

Medlemskap - hur man kan bli medlem

Läkare och sjuksköterskor i Sverige är välkomna att söka medlemskap i Svensk Transplantationsförening. Företrädare för medicinen närstående verksamhet ges möjlighet till associerat medlemskap. Skicka ett meddelande till föreningens kassör.

Ange ditt önskemål om medlemskap och var du arbetar. Ange även om du är medlem i Sveriges Läkarförbund då det är av betydelse för hur medlemsavgiften debiteras. Årsavgiften är 100 kronor och kan sättas in på föreningens postgiro:
3 46 24-7.

länk till STADGAR

webbansvarig: Bengt von Zur-Mühlen
Kalender

Styrelsen

Stipendier

Dokument

Statistik

Nya Transplantationsnytt

Länkar
    LäkarförbundetLäkarsällskapet